Om os

Center for Udsatte Voksne og Familier støtter udsatte voksne over 18 år i at blive mest muligt selvhjulpne og til at leve et godt og selvstændigt liv på egne præmisser.

Center for Udsatte Voksne og Familier består af ca. 850 pladser til udsatte voksne og familier plus deres børn fordelt på krisecentre, herberger, plejetilbud og nødboligpladser.  Derudover tilbyder Center for Udsatte Voksne og Familier en række tværgående tilbud som social beskæftigelse, sundhedstilbud, samtaler med psykologer og boligrådgivere. 

I Center for Udsatte Voksne og Familier tror vi på, at alle kan komme sig helt eller delvist fra en problemfyldt social situation. Vi støtter borgerne i at komme sig, så de kan leve værdige, meningsfulde og selvstændige hverdagsliv. Det gør vi med afsæt i et fælles fagligt fundament, der understøtter, at vi arbejder vidensbaseret, koordineret og sammen med borgerne.

Det er individuelt og derfor meget forskelligt, hvilke ønsker og behov den enkelte har for omsorg, støtte og rådgivning og hvad der giver bedst mening for den enkelte. Vi arbejder med recovery- og rehabiliterende indsatser i tæt samarbejde med borgerne og altid med udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov. Mange ansatte har taget uddannelse i recovery og rehabilitering og det er centralt i den daglige praksis i det enkelte tilbud.

Vi støtter socialt udsatte borgere, der:

  • bor på længerevarende botilbud, som er psykisk sårbare og har særlige somatiske plejebehov.
  • bor på midlertidige botilbud og ønsker at flytte i egen bolig, begynde på uddannelse eller i job
  • bor på et krisecenter og som har brug for støtte til at komme videre i en tilværelse uden vold og trusler om vold.
  • Har brug for sundhedsfaglige indsatser.

I Center for Udsatte Voksne og Familier arbejder vi med udgangspunkt i en fælles Grundfortælling. Den beskriver visioner og det faglige fundament for vores arbejde på tværs af tilbud og indsatser. Grundfortællingen er blevet til på baggrund af input fra borgere, pårørende, medarbejdere og ledere i de forskellige tilbud.

Kontakt os

Bettina Bach

Bettina Bach

Konstitueret centerchef

Socialforvaltningen

Sundholmsvej 22

2300 København S

Faglig driftschef Bo Møller Nielsen

Faglig driftschef Bo Møller Nielsen

Bo Møller Nielsen

(Send ikke personfølsomme oplysninger)